راهنمای ویرایش و طراحی قالب تارلاگ

به منظور طراحی قالب وبلاگ برای سرویس تارلاگ (یا ویرایش قالب های موجود برای شخصی سازی) ملزم به آشنایی با مجموعه تگ های مخصوص تارلاگ و فراگیری نحوه استفاده از آنها می باشید که در این راهنما به طور کامل به این موضوع پرداخته شده است.

تگ های نمایش مقادیر

این تگ ها به آن دسته از تگ ها اتلاق می گردد که مقادیر و اطلاعات خاصی را به نمایش می گذارند که خود به دو دسته قابل تقسیم هستند:

۱. تگ های مقادیر عمومی

امکان استفاده از این نوع تگ ها در هر قسمتی از کد html وجود دارد. برای مثال با قرار دادن تگ <tarlog Blog.Title> در هر کجای صفحه (بین کدهای html)، عنوان وبلاگ در آن قسمت نمایش داده خواهد شد.

در جدول زیر لیست کاملی از این تگ ها قابل مشاهده می باشد:


نام مدیر وبلاگ <tarlog Admin.FirstName>
نام خانوادگی مدیر وبلاگ <tarlog Admin.LastName>
آدرس لینک پروفایل مدیر وبلاگ <tarlog Admin.ProfileLinkAddress>
عنوان صفحه ی فعلی <tarlog Page.Title>
ابربرچسب های صفحه ی فعلی <tarlog Page.MetaTags>
ابرتوصیف صفخه ی فعلی <tarlog Page.MetaDescription>
نام وبلاگ <tarlog Blog.Name>
عنوان وبلاگ <tarlog Blog.Title>
آدرس لینک وبلاگ <tarlog Blog.LinkAddress>
آدرس لینک صفحه ی پیوندهای روزانه وبلاگ <tarlog Blog.DailyLinksPageLinkAddress>
آدرس خوراک مطالب وبلاگ <tarlog Blog.PostsRssAddress>
آدرس خوراک نظرات وبلاگ <tarlog Blog.CommentsRssAddress>
آدرس خوراک پیوندهای روزانه وبلاگ <tarlog Blog.DailyLinksRssAddress>
کل بازدیدهای وبلاگ <tarlog Stats.Visits.Total>
بازدید امروز <tarlog Stats.Visits.Today>
بازدید دیروز <tarlog Stats.Visits.Yesterday>
بازدید یک ماه اخیر <tarlog Stats.Visits.ThisMonth>
بازدید ماه قبل <tarlog Stats.Visits.LastMonth>
بازدید ۳ ماه اخیر <tarlog Stats.Visits.ThreeMonth>
تاریخ آخرین به روزرسانی <tarlog Stats.LastPublished>
تعداد کل مطالب وبلاگ <tarlog Stats.TotalPostsNumber>
تعداد کل پیوندهای روزانه ی وبلاگ <tarlog Stats.TotalDailyLinksNumber>
تعداد کل نظرات وبلاگ <tarlog Stats.TotalCommentsNumber>

برخی از تگ های مقادیر ممکن است حاوی هیچ اطلاعاتی نباشند (برخی از اطلاعات ورودی توسط مدیر وبلاگ اختیاری می باشد و همچنین برخی تگ ها در موقعیت های متفاوت ممکن هست دارای مقدار باشند یا نباشند).
شما می توانید از دو تگ <tarlog if: نام تگ> و <tarlog endif: نام تگ> ، قبل و بعد از این نوع تگ ها استفاده کنید. این دو تگ کمک می کنند تا اگر تگ مربوطه حاوی مقداری نبود، سایر تگهای html و متون و ... مابین این دو تگ شروع و پایان نیز نمایش داده نشود و محتوای اضافی، قالب را نامرتب و نادرست نشان ندهد.

مثال : <tarlog if:Blog.About> ... <tarlog Blog.About> ... <tarlog endif:Blog.About>

در زیر لیست کاملی از این تگ ها نیز آورده شده است:


توضیحی درباره ی مدیر وبلاگ <tarlog Admin.About>
آدرس ایمیل مدیر وبلاگ <tarlog Admin.MailAddress>
آدرس تصویر مدیر وبلاگ <tarlog Admin.ImageAddress>
توضیحی در مورد صفحه ی فعلی <tarlog Page.About>
جمله ی کوتاه توصیفی وبلاگ <tarlog Blog.Describtion>
توضیحی درباره ی وبلاگ <tarlog Blog.About>
آدرس تصویر لوگوی وبلاگ <tarlog Blog.ImageAddress>

۲. تگ های مقادیر محدود به چرخه ها

این تگ های مقادیر فقط اجازه قرار گرفتن داخل چرخه ای (loop) خاص رو دارا می باشند و در صورتی که خارج از محدوده تگ های شروع و پایان چرخه مخصوص خود (که در ادامه بدان خواهیم پرداخت) به کار برده شود، هیچ اطلاعاتی را نمایش نخواهند داد.
در ادامه با معرفی هر چرخه، تگ های مقادیر خاص آن چرخه هم ذکر خواهند شد.


چرخه ها

علاوه بر تگ های ذکر شده تا اینجا که اطلاعات ثابتی را به نمایش می گذاشتند، در یک وبلاگ نیاز به نمایش لیستی از اطلاعات به مانند لیست پست ها، لینک ها و ... وجود خواهد داشت، برای نمایش این نوع اطلاعات از تگ چرخه یا loop استفاده خواهیم کرد.

چرخه ها هم جزو قسمت هایی از وبلاگ محسوب می شوند که ممکن است حاوی اطلاعاتی (اینجا: سطری) باشند یا نباشند؛ برای مثال یک وبلاگ ممکن است در قسمت پیوندهای خود، پیوندی داشته باشد یا ممکن است هیچ پیوند ثبت شده ای نداشته باشد. از این رو از تگ های if و endif که در قسمت قبل معرفی شد، قبل و بعد از همه ی چرخه ها استفاده می کنیم تا در صورت خالی بودن چرخه، سایر تگ ها و متون و ... مابین این دو تگ هم نمایش داده نشوند.

با تعاریفی که ذکر گردید، شمای کلی استفاده از چرخه ها به این صورت خواهد بود:

<tarlog if:نام چرخه>
...
<tarlog loop:نام چرخه>
...
تگ های مقادیر قابل استفاده و مخصوص این چرخه
...
<tarlog endloop:نام چرخه>
...
<tarlog endif:نام چرخه>

در ادامه به تشریح هر یک از چرخه ها و تگ های مقادیر مخصوص خود خواهیم پرداخت:


۱. فهرست پست ها

برای نمایش فهرست پست ها از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:PostsShow>
<tarlog loop:PostsShow>


شماره پست <tarlog Post.Number>
عنوان پست <tarlog Post.Title>
آدرس لینک پست <tarlog Post.LinkAddress>
نام نویسنده <tarlog Post.AuthorFirstName>
نام خانوادگی نویسنده <tarlog Post.AuthorLastName>
آدرس لینک پروفایل نویسنده <tarlog Post.AuthorProfileLinkAddress>
آدرس تصویر نویسنده ی مطلب (نیازمند تگ if و endif) <tarlog Post.AuthorImageAddress>
متن اصلی مطلب <tarlog Post.Body>
آدرس لینک ادامه ی مطلب (نیازمند تگ if و endif) <tarlog Post.ContinueLinkAddress>
تاریخ ارسال مطلب <tarlog Post.Date>
ساعت ارسال مطلب <tarlog Post.Time>
تعداد نظرات این مطلب <tarlog Post.CommentsNumber>
آدرس لینک نمایش نظرات مطلب <tarlog Post.CommentsLinkAddress>
نمایش دکمه اشتراک گذاری مطلب <tarlog Post.ShareButton>
تعداد بازدید <tarlog Post.HitsNumder>
آدرس لینک نسخه ی قابل چاپ مطلب <tarlog Post.PrintableLinkAddress>


<tarlog endloop:PostsShow>
<tarlog endif:PostsShow>


فهرست موضوعات این پست

برای نمایش لیست موضوعات هر پست، باز به دلیل فهرست بودن، باید از چرخه استفاده گردد (این چرخه باید درون چرخه پست ها که در بالا ذکر شد، قرار گیرد):

<tarlog if:Post.CategoriesList>
<tarlog loop:Post.CategoriesList>

عنوان موضوع <tarlog Post.Category.Title>
آدرش لینک موضوع <tarlog Post.Category.LinkAddress>

<tarlog endloop:Post.CategoriesList>
<tarlog endif:Post.CategoriesList>

فهرست برچسب های این پست

در مورد لیست برچسب های هر پست نیز همانند موضوعات پست عمل خواهد شد:

<tarlog if:Post.TagsList>
<tarlog loop:Post.TagsList>

عنوان برچسب <tarlog Post.Tag.Title>
آدرس لینک برچسب <tarlog Post.Tag.LinkAddress>

<tarlog endloop:Post.TagsList>
<tarlog endif:Post.TagsList>

۲. فهرست نویسندگان وبلاگ

برای نمایش فهرست نویسندگان وبلاگ از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:AuthorsList>
<tarlog loop:AuthorsList>


نام نویسنده <tarlog Author.FirstName>
نام خانوادگی نویسنده <tarlog Author.LastName>
آدرس لینک پست های مربوط به این نویسنده <tarlog Author.PostsLinkAddress>
تعداد پست های این نویسنده <tarlog Author.PostsNumber>
آدرس خوراک پست های این نویسنده <tarlog Author.PostsRssAddress>
آدرس پروفایل نویسنده <tarlog Author.ProfileLinkAddress>
آدرس تصویر نویسنده <tarlog Author.ImageAddress>


<tarlog endloop:AuthorsList>
<tarlog endif:AuthorsList>


۳. فهرست پیوندهای وبلاگ

با توجه به اینکه در سیستم تارلاگ پیوندها توسط موضوعات تعریف شده توسط مدیر وبلاگ دسته بندی و نمایش داده می شوند، ابتدا توسط چرخه ای فهرست عناوین پیوندها را تولید می کنیم و سپس در داخل این چرخه، از چرخه ی دیگری به منظور تولید فهرست پیوندهای عنوان مربوطه استفاده می کنیم.

چرخه ی نمایش فهرست عناوین پیوندها:

<tarlog if:LinkHeadersList>
<tarlog loop:LinkHeadersList>

عنوان موضوع پیوندها <tarlog LinkHeader.Title>

<tarlog endloop:LinkHeadersList>
<tarlog endif:LinkHeadersList>


چرخه ی نمایش فهرست پیوندها برای هر عنوان (تذکر: این چرخه حتما باید داخل چرخه ی قبلی که ذکر گردید، قرار گیرد):

<tarlog if:LinksList>
<tarlog loop:LinksList>

عنوان پیوند <tarlog Link.Title>
آدرس پیوند <tarlog Link.LinkAddress>
توضیحی در مورد پیوند <tarlog Link.About>

<tarlog endloop:LinksList>
<tarlog endif:LinksList>


۴. فهرست صفحات جداگانه وبلاگ

برای نمایش فهرست فهرست صفحات جداگانه ی وبلاگ از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:ExtraPagesList>
<tarlog loop:ExtraPagesList>

عنوان صفحه <tarlog ExtraPage.Title>
آدرس لینک صفحه <tarlog ExtraPage.LinkAddress>

<tarlog endloop:ExtraPagesList>
<tarlog endif:ExtraPagesList>


۵. فهرست ابزارک های وبلاگ

برای نمایش فهرست ابزارک های وبلاگ از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:WidgetsList>
<tarlog loop:WidgetsList>

عنوان ابزارک <tarlog Widget.Title>
بدنه ی ابزارک <tarlog Widget.Body>
آدرس لینک مخصوص ابزارک (نیازمند تگ if و endif) <tarlog Widget.LinkAddress>
آدرس لینک خوراک ابزارک (نیازمند تگ if و endif) <tarlog Widget.RssAddress>

<tarlog endloop:WidgetsList>
<tarlog endif:WidgetsList>


۶. فهرست برچسب های پست ها

برای نمایش فهرست برچسب های پست های وبلاگ از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:PostsTagsList>
<tarlog loop:PostsTagsList>

عنوان برچسب <tarlog PostsTag.Title>
اندازه فونت برچسب <tarlog PostsTag.FontSize>
آدرس لینک برچسب <tarlog PostsTag.LinkAddress>

<tarlog endloop:PostsTagsList>
<tarlog endif:PostsTagsList>


۷. فهرست آخرین پست های وبلاگ

برای نمایش فهرست آخرین پست های وبلاگ از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:LatestPostsList>
<tarlog loop:LatestPostsList>

عنوان مطلب <tarlog LatestPost.Title>
آدرس لینک مطلب <tarlog LatestPost.LinkAddress>

<tarlog endloop:LatestPostsList>
<tarlog endif:LatestPostsList>


۸. فهرست آخرین پیوندهای روزانه وبلاگ

برای نمایش فهرست آخرین پیوندهای روزانه وبلاگ از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:LatestDailyLinksList>
<tarlog loop:LatestDailyLinksList>

عنوان پیوند <tarlog LatestDailyLink.Title>
تاریخ ارسال پیوند <tarlog LatestDailyLink.Date>
آدرس پیوند <tarlog LatestDailyLink.LinkAddress>

<tarlog endloop:LatestDailyLinksList>
<tarlog endif:LatestDailyLinksList>


۹. فهرست پربازدیدترین پست ها

برای نمایش فهرست پربازدیدترین پست های وبلاگ از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:MaxHitPostsList>
<tarlog loop:MaxHitPostsList>

عنوان مطلب <tarlog MaxHitPost.Title>
آدرس لینک مطلب <tarlog MaxHitPost.LinkAddress>
تعداد بازدید مطلب <tarlog MaxHitPost.HitsNumber>

<tarlog endloop:MaxHitPostsList>
<tarlog endif:MaxHitPostsList>


۱۰. فهرست آرشیو پست ها

برای نمایش فهرست آرشیو پست های وبلاگ از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:PostsArchivesList>
<tarlog loop:PostsArchivesList>

عنوان دوره ی آرشیو <tarlog PostsArchive.Title>
آدرس لینک آرشیو <tarlog PostsArchive.LinkAddress>
تعداد مطالب این دوره <tarlog PostsArchive.PostsNumber>

<tarlog endloop:PostsArchivesList>
<tarlog endif:PostsArchivesList>


۱۱. فهرست موضوعات پست ها

برای نمایش فهرست موضوعات تعریف شده برای پست های وبلاگ از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:PostsCategoriesList>
<tarlog loop:PostsCategoriesList>

عنوان موضوع <tarlog PostsCategory.Title>
آدرس لینک موضوع <tarlog PostsCategory.LinkAddress>
آدرس خوراک مطالب این موضوع <tarlog PostsCategory.RssAddress>
توضیحی در مورد موضوع <tarlog PostsCategory.About>
تعداد پست های این موضوع <tarlog PostsCategory.PostsNumber>

<tarlog endloop:PostsCategoriesList>
<tarlog endif:PostsCategoriesList>


چرخه های معرفی شده تا به اینجا مربوط به صفحات عادی وبلاگ یعنی صفحات نمایش پست های وبلاگ بودند. ولی علاوه بر این صفحات، صفحاتی دیگر شامل پیوندهای روزانه و صفحات ایستا نیز وجود خواهند داشت.
در سیستم تارلاگ برای راحتی کار طراحان قالب و به منظور عدم نیاز به طراحی چند قالب در فایل های جداگانه برای صفحات مختلف وبلاگ، همه ی فهرست ها (چرخه ها) و همچنین تگ های مقادیر مربوط به صفحات مختلف درون همان قالب اصلی نوشته می شوند و سیستم تارلاگ به طور خودکار هنگام نمایش هر یک از صفحات پست ها، پیوندهای روزانه و صفحات ایستا، از تگ های مربوط به آن صفحه استفاده می کند و بقیه تگ ها نادیده گرفته می شوند.در ادامه به معرفی چرخه های مخصوص صفحه ی پیوندهای روزانه ی وبلاگ پرداخته شده است (توجه کنید که این چرخه ها هم باید درون قالب شما در ادامه ی همان چرخه های قبلی مربوط به پست ها قرار داده شوند) :

۱۲. فهرست پیوندهای روزانه

برای نمایش فهرست پیوندهای روزانه از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:DailyLinksShow>
<tarlog loop:DailyLinksShow>


عنوان پیوند <tarlog DailyLink.Title>
آدرس پیوند <tarlog DailyLink.LinkAddress>
توضیحات پیوند <tarlog DailyLink.About>
تاریخ ارسال <tarlog DailyLink.Date>
ساعت ارسال <tarlog DailyLink.Time>
نمایش دکمه ی اشتراک گذاری پیوند <tarlog DailyLink.ShareButton>
تعداد کلیک پیوند <tarlog DailyLink.ClicksNumber>


<tarlog endloop:DailyLinksShow>
<tarlog endif:DailyLinksShow>


فهرست موضوعات این پیوند

نمایش لیست موضوعات این پیوند دقیقا مانند قسمت پست ها باید از چرخه دیگری داخل چرخه ی نمایش پیوندهای روزانه استفاده کرد :

<tarlog if:DailyLink.CategoriesList>
<tarlog loop:DailyLink.CategoriesList>

عنوان موضوع <tarlog DailyLink.Category.Title>
آدرس لینک موضوع <tarlog DailyLink.Category.LinkAddress>

<tarlog endloop:DailyLink.CategoriesList>
<tarlog endif:DailyLink.CategoriesList>

فهرست برچسب های این پیوند

لیست برچسب های هر پیوند نیز به همین شکل خواهد بود:

<tarlog if:DailyLink.TagsList>
<tarlog loop:DailyLink.TagsList>

عنوان برچسب <tarlog DailyLink.Tag.Title>
آدرس لینک برچسب <tarlog DailyLink.Tag.LinkAddress>

<tarlog endloop:DailyLink.TagsList>
<tarlog endif:DailyLink.TagsList>

۱۳. فهرست برچسب های پیوندهای روزانه وبلاگ

برای نمایش فهرست پیوندهای روزانه از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:DailyLinksTagsList>
<tarlog loop:DailyLinksTagsList>


عنوان برچسب <tarlog DailyLinksTag.Title>
اندازه ی فونت <tarlog DailyLinksTag.FontSize>
آدرس لینک برچسب <tarlog DailyLinksTag.LinkAddress>


<tarlog endloop:DailyLinksTagsList>
<tarlog endif:DailyLinksTagsList>


۱۴. فهرست پربازدیدترین پیوندهای روزانه

برای نمایش فهرست پربازدیدترین پیوندهای روزانه از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:MaxClickedDailyLinksList>
<tarlog loop:MaxClickedDailyLinksList>


عنوان پیوند <tarlog MaxClickedDailyLink.Title>
آدرس پیوند <tarlog MaxClickedDailyLink.LinkAddress>
تعداد کلیک <tarlog MaxClickedDailyLink.ClicksNumber>


<tarlog endloop:MaxClickedDailyLinksList>
<tarlog endif:MaxClickedDailyLinksList>


۱۵. فهرست آرشیو پیوندهای روزانه

برای نمایش فهرست آرشیو پیوندهای روزانه از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:DailyLinksArchivesList>
<tarlog loop:DailyLinksArchivesList>


عنوان دوره آرشیو <tarlog DailyLinksArchive.Title>
آدرس لینک آرشیو <tarlog DailyLinksArchive.LinkAddress>
تعداد پیوندهای این دوره <tarlog DailyLinksArchive.LinksNumber>


<tarlog endloop:DailyLinksArchivesList>
<tarlog endif:DailyLinksArchivesList>


۱۶. فهرست موضوعات پیوندهای روزانه

برای نمایش فهرست موضوعات تعریف شده برای پیوندهای روزانه از تگ های زیر استفاده می گردد:

<tarlog if:DailyLinksCategoriesList>
<tarlog loop:DailyLinksCategoriesList>


عنوان موضوع <tarlog DailylinksCategory.Title>
آدرس لینک موضوع <tarlog DailylinksCategory.LinkAddress>
آدرس خوراک مطالب موضوع <tarlog DailylinksCategory.RssAddress>
توضیحی در مورد موضوع <tarlog DailylinksCategory.About>
تعداد پیوندهای این موضوع <tarlog DailylinksCategory.LinksNumber>


<tarlog endloop:DailyLinksCategoriesList>
<tarlog endif:DailyLinksCategoriesList>


تا به اینجا همه ی چرخه های موجود در تارلاگ معرفی شدند.
علاه بر تگ های نمایش مقادیر عمومی که در قسمت نخست این راهنما معرفی شدند، تعداد دیگری از این تگ ها وجود دارند که برای یادگیری بهتر در این قسمت معرفی می شوند. توجه کنید که هر جا که نیاز به تگ های if و endif می باشد، این تگ ها نیز آورده شده اند.نمایش محتوای صفحات جداگانه وبلاگ

همان طور که قبلا نیز اشاره شد، در یک وبلاگ علاوه بر صفحات پست ها و پیوندهای روزانه، صفحات ثابت جداگانه ای نیز وجود دارند که برای نمایش این صفحات در قالب اصلی وبلاگ باید تگ های مخصوص آنها نیز در قالب شما قرار داده شوند تا هنگام نمایش صفحات جداگانه وبلاگ از آنها استفاده شود. (این تگ ها باید در قسمتی که تگ های مربوط به نمایش کلی پست ها و پیوندهای روزانه را قرار دادید [معمولا وسط صفحه]، جای گیرند):

<tarlog if:ExtraPageShow>

نمایش عنوان صفحه <tarlog ExtraPageShow.Title>
نمایش بدنه ی صفحه <tarlog ExtraPageShow.Body>

<tarlog endif:ExtraPageShow>


نمایش لینک صفحات قبل و بعد

برای نمایش لینک پست های قبلی و بعدی (در صفحه ی پست ها) از تگ های زیر استفاده می شود:

<tarlog if:NextPostsLinkAddress>
آدرس مطالب بعدی <tarlog NextPostsLinkAddress>
<tarlog endif:NextPostsLinkAddress>

<tarlog if:PreviousPostsLinkAddress>
آدرس مطالب قبلی <tarlog PreviousPostsLinkAddress>
<tarlog endif:PreviousPostsLinkAddress>


برای نمایش لینک پیوندهای روزانه ی قبلی و بعدی (در صفحه ی پیوندهای روزانه) از تگ های زیر استفاده می شود:

<tarlog if:NextDailyLinksLinkAddress>
آدرس پیوندهای روزانه ی بعدی <tarlog NextDailyLinksLinkAddress>
<tarlog endif:NextDailyLinksLinkAddress>

<tarlog if:PreviousDailyLinksLinkAddress>
آدرس پیوندهای روزانه ی قبلی <tarlog PreviousDailyLinksLinkAddress>
<tarlog endif:PreviousDailyLinksLinkAddress>